Metodistkirken i Norge

Historie


 

John Wesley hadde aldri tenkt å danne en ny kirke:

John Wesley hadde aldri tenkt å danne et nytt kirkesamfunn. I mange år kjempet den unge engelskmannen mot tvilen om han var en kristen. Han var ikke sikker på om Gud

hadde tatt imot ham som sitt barn. Men prestesønnen John overvant tvilen - og han banet vei for en verdensomspennende kristen vekkelse av enorme dimensjoner. Det er sagt at den metodistiske vekkelse, som ved siden av forkynnelse av evangeliet, la så stor vekt på sosialt engasjement, reddet England fra en blodig revolusjon.

 

Sosial og åndelig nød

John Wesley ble født i 1703 og vokste opp i et samfunn som var i omveltning, og som var preget av sosial og åndelig nød. Den nye arbeiderklassen ble i stor grad utsatt for utbytting, f.eks var barnearbeid vanlig. Helsetjenester og sosialt arbeid manglet så og si fullstendig. Livet var hardt og det førte til at menneskene var brutale, vold og kriminalitet økte sterkt. Kristendommen var ikke lenger noen sterk og moralsk og åndelig kraft.

 

Håpet å bli hellig.

22 år gammel bestemte John Wesley seg for å bli prest.  Gjennom systematisk bibelstudium, bønn, altergang, og barmhjertighet overfor mennesker i nød, prøvde han å tilfredstille det han oppfattet som Guds krav. Gjennom disse gjerninger håpet han å bli hellig, dvs 100slik Gud ønsket at han skulle være. Som universitetslærer i Oxford samlet John Wesley rundt seg en gruppe studenter som delte hans ønske om å bli hellig. Deres målrettede og disiplinerte liv førte til at de etterhvert fikk økenavnet "Metodister". Det "metoden" gikk ut på var hva de måtte gjøre for å leve som kristne. B.la tok de opp arbeid for fengselsfanger, innsamling av mat og klær til fattige og undervisning av barn. 

 

Misjonær i amerika.

En del av dem bestemte seg for å reise til Amerika sammen med John Wesley og hans yngre bror Charles som misjonærer blant indianerene. Hele tiden dreide spørsmålet seg om hva de selv måtte gjøre for å være kristne. I 13 lange år (1724 - 38) kjempet Wesley for å være en kristen. Men han var ikke sikker på at Gud hadde tatt imot ham som sitt barn, uansett hvor mye han strevde. Ved slutten av 1737 reiste han tilbake til England, nedbrutt og totalt mislykket.

 

Sluttet å kjempe for å bli frelst

Da møtte han mennesker som hjalp ham til å erfare syndenes tilgivelse. Det var tyske pietister, fromme lutheranere som ønsket å sette livet foran læren. De sa at han måtte slutte å kjempe for å bli frelst. Bare troen alene på Jesus Kristus som frelser, var nødvendig. Da Wesley omsider gav opp kampen for å bli frelst og overlot seg i Guds hånd, fikk han ta imot frelsen som en gave. På et lite møte i London, 24 mai 1738, ble det lest høyt fra Luthers innledning til Romerbrevet.

 

Stolte på Gud

Da høytlesningen kom til det punkt der Luther beskriver den forvandling som skjer hos det mennesket som tror, forteller Wesley: "Jeg kjente mitt hjert ble founderlig varmt, og jeg kjente at jeg stolte på Gud og på Gud alene til min frelse. Jeg fikk en visshet om at Han hadde tatt bort mine, ja nettopp mine synder, og frelst meg fra syndens og dødens lov.

 

Til Norge

 • I begynnelsen av 1850-årene kom bevegelsen til Norge via Amerika der sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad opplevde møte med metodistene. I dag er det ca 50 metodistkirker i Norge.
 • Metodistene regner Bibelen som eneste rettesnor for lære og liv. Vi har den samme trosbekjennelse som andre kristne kirkesamfunn. Metodistenes kristendomsforståelse bygger på Guds nåde og kjærlighet og at vi har en Gud som er en god far og hyrde for oss. Jesu frelse må den enkelte ta imot som en personlig gave. Kristenlivet er tro og kjærlighet som omsettes i handling slik at kristenlivet bærer frukt.
 • Metodistkirken legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, noe som gjenspeiler seg i et personlig og engasjert gudstjenesteliv. Metodistkirken er samtidig en kirke som ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Menn og kvinner har like rettigheter og muligheter i Metodistkirken.
 • Avstanden fra Luthersk tenking er størst i synet på helliggjørelsen (utviklingen/ omsetningen av det kristne livet), men Metodistkirken er en "brobyggerkirke" som gjerne bygger broer i stedet for barrierer - både i forhold til andre kirker og mellom mennesker. Det fører til et godt kirkesamarbeid også i lokalmiljøet.


 

Organisering

 • Norden og Baltikum har felles biskop, Christian Alsted. Under biskopen er det i Norge to tilsynsmannsdistrikt. Tilsynsmennene har det overordnede personalansvaret for prestene og tilsynet med menighetene.
 • Hver menighet har et valgt menighetsråd og ulike komiteer til å administrere arbeidet. Eksempler på slike komiteer er diakonikomiteen som organiserer menighetens diakonale arbeid, evangeliseringskomiteen som har ansvaret for menighetens forkynnelse og forvaltningskomiteen som har ansvaret for menighetens økonomi og vedlikehold av bygningen.
 • En gang i året er det menighetskonferanse med valg og rapporter. Der velges også utsendinger til Metodistkirkens Årskonferanse som består av alle prestene og legdelegater fra alle menighetene.
 • Årskonferansen er den høyeste myndighet for Metodistkirken i Norge. Her velges et hovedstyre og flere råd og utvalg som leder kirkens sentrale arbeid. Menighetene er forpliktet til å følge vedtak gjort i Årskonferansen. Årskonferanse velger delegater til Sentralkonferansen og Generalkonferansen.
 • Sentralkonferansen omfatter det samme som biskopsområdet. Metodistkirken i Norge er del av en sentralkonferanse som omfatter Metodistkirkene i Danmark, Sverige, Finland (en finsktalende og en svensktalende), Estland, Latvia og Litauen. Sentralkonferansen samles hvert fjerde år, siste gang var i 2009.
 • Generalkonferansen samler valgte delegater fra hele the United Methodist Church - fra hele verden. Dette er det aller høyeste organet til kirkesamfunnet. Her avgjøres alle spørsmål om kirkens lære. Alle medlemmer av Metodistkirken kan sende inn forslag til Generalkonferansen. Etter hver Generalkonferanse gis det ut to bøker: The Book of Disciplin  (BoD)og The Book of Resolutions (BoR). BoD inneholder det som er bindende for alle metodistkirker. Det er detaljerte regler for kirkens oppbygning og drift. Hver sentralkonferanse har lov til å tilpasse disse reglene til sitt kulturelle område. I BoD er det også en egen del med en samlet fremstilling av hva kirken tror på. BoR inneholder alle de resolusjonene som Generalkonferansen har vedtatt. Dette er anbefalinger som omfatter nesten alle aspekt av livet. Noen er universelle og andre er mer lokale.
 • Metodistkirken drives av frivillig innsats og gaver fra medlemmer og venner av menigheten 

ARENDAL


Besøksadresse: Østregt. 12.
Postadresse: Boks 138, 4801 Arendal
Tlf. og faks: 37 02 14 51. E-post: meto.arendal@ventelo.net
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/arendal/

 

Pastor: Michael Davey, Fjordingen 13, 4820 Froland.

Mobil 909 38 897. E-post: mijo-dav@online.no

Ass. pastor: Stig-Johnny Jørstad, Bakkeveien 15, 4839 Arendal.
Mobil: 93422770, e-post: stigjohnny@gmail.com

Bankgiro: 2800.23.86749. 

BERGEN, CENTRALKIRKEN


Post- og besøksadresse: Vetrlidsalm. 8, 5014 Bergen.
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.
Tlf. 55 31 65 80 / 55 32 79 93, faks 55 32 79 95. E-post: post@centralkirken.com
Hjemmeside: www.centralkirken.com

Pastor: Leif S. Jacobsen, Rieber-Mohns v 29, 5231 Paradis.
Tlf. 55 12 18 45, mobil 480 00 483.

Ass. pastor: Dag-Martin Østevold, Vikaleitet 66, 5131 Nyborg. Tlf. 912 44 063

Bankgiro: 3625.87.07936. 

BERGEN, FYLLINGSDALEN, Første Metodistkirke


Postadresse: Vestlundveien 27, 5145 Fyllingsdalen.
Tlf. 55 50 72 40. Faks 55 50 72 41. E-post: metodistkirken@betanien.no
Hjemmeside: www.betanien.no/forste_metodistkirke

Pastorer:
Rolf Hugo Hanssen, Kråkenesveien 65, 5152 Bønes, Tlf. 97598042
E-post: rolf.hanssen@betanien.no
Thor Bernhard Tobiassen, Monrad Mjeldes vei 34 A
5161 Laksevåg. Tlf. 56 33 18 73
E-post: thor.bernhard.tobiassen@betanien.no ; thtobias@online.no
Svante Havåg, Johan Hjorts vei 36, 5081 Bergen. Tlf. 55 50 72 45.
E-post: svante.havag@betanien.no

Bankgiro: 3625.07.93035 

BODØ

Postadresse: Postboks 195, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Prinsensgt. 113 B, 8005 Bodø.
Tlf. 75 52 02 83.

Pastor: Hugo Skar, Straumsvegen 868, 9100 Kvaløysletta.
Tlf. 77 69 69 27, mobil 906 50 571.
E-post: hugoskar@online.no

Bankgiro: 8902.62.95646. 

DRAMMEN

Besøks- og postadresse: Tordenskioldsgt. 102 - 104, 3044 Drammen.
Kontortid: mandag og onsdag: kl. 09.30-11.30
Tlf. 32 83 25 31, faks 32 89 55 45. E-post: drammen@metodistkirken.no

Pastor: Anne Grete Spæren Rørvik, Colletsgate 7, 3041 Drammen.
Tlf. 467 68 337, E-post: annegrete.rorvik@gmail.com


Bankgiro: 2200.07.22964. 

EGERSUND


Besøksadresse: Peder Clausensgt. 29.
Postadresse: Postboks 463, 4379 Egersund.
Tlf. 51 49 12 94.
E-post: egersund@metodistkirken.no
Hjemmeside: https://www.metodistkirken.no/egersund/

Tlf. 906 99 378. E-post: flekkefjord@metodistkirken.no

Bankgiro: 3270.22.16159. 

ELVERUM


Besøksadresse: Vestsivegen 14.
Postadresse: v/ Arne Hjorth Sørensen, Gammelbruvn. 3, 2406 Elverum.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/elverum
E-post: elverum@metodistkirken.no

Ansvarlig pastor: Øystein Brinch, Kirkeveien 95, 0361 Oslo.
Tlf.: 934 98 090. E-post: oystein.brinch@getmail.no

Bankgiro: 1820.34.00981. 

FINNSNES


Besøksadresse: Heimly, Helsesentervn. 12, Finnsnes
Postadresse: Postboks 320, 9305 Finnsnes.
Tlf. 77 84 36 96 faks 77 84 36 97 E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/finnsnes

Pastor: Idar Halvorsen,  Idrettsvn. 3, 9300 Finnsnes.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 4776.07.07135. 

FLEKKEFJORD


Besøksadresse: Brogt. 14.
Postadresse: Boks 180, 4402 Flekkefjord.
Tlf. 38 32 23 62. E-post: flekkefjord@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/flekkefjord

Pastor: Jan Robert Madsen, Årenesplatået, 4400 Flekkefjord
Tlf. 38 32 42 68, mobil 906 99 378, E-post: flekkefjord@metodistkirken.no

Sang-og musikkleder: Alf Hagen.

Barne- og ungdomsarbeider: Kirsten M. Øysæd.

Bankgiro: 3030.27.70049.


Haugli Leirsted, Haugland , 4400 Flekkefjord.
E-post: haugli@metodistkirken.no.
Kontakt om leie: Magne Løvland, Løvland, 4485 Feda.
Tlf. 38 37 63 03, mobil 959 38 969.
Hauglis bankgiro: 3030.27.70731 Flekkefjord Sparebank,
SWIFT kode: UBNONOKK. 

FREDRIKSTAD


Besøksadresse: Ridehusgt. 7 C.
Postadresse: Ridehusgt. 7 C, 1606 Fredrikstad.
Tlf. 69 31 25 12, Faks 69 30 82 92. E-post: fredrikstad@metodistkirken.no
Kirkens mobil: 933 05 098.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/fredrikstad/

Pastor: Ole Martin Andreassen, Ridehusgt. 7 C, 1606 Fredrikstad.
Tlf. 916 35 934.

Bankgiro: 1000.08.66747 

HALDEN


Besøksadresse: Busterudgt. 4/6.
Postadresse: Postboks 621, 1754 Halden.
Kontortid: tirsdag og torsdag 9-11
Tlf. 69 18 13 73. E-post: halden@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/halden

Pastor og BUR: Hilde Tveter, Vidarsvei 9, 1781 Halden.
Tlf. 69 18 33 70, mobil 930 45 269. E-post : hilde.tveter@metodistkirken.no

Bankgiro: 1105.11.72495. 

HAMAR


Besøksadresse: Grønnegt. 62.
Postadresse: Postboks 328, 2303 Hamar.
Tlf. 62 52 89 90.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/hamar

Ansvarlig pastor: Jorunn Wendel, Ridehusgt. 7 C, 1606 Fredrikstad.
Tlf. 905 03 131.
E-post: jorunn.wendel@metodistkirken.no

Bankgiro: 1800.14.34132. 

HAMMERFEST


Besøksadresse: Storgt. 33.
Postadresse: Boks 181, 9615 Hammerfest.
Tlf. 78 41 21 70. E-post: hammerfest@metodistkirken.no

Pastor: Leif Anders Hansen, Idrettsveien 8, 9600 Hammerfest
Tlf. 78 42 92 70, mobil 930 43 063

Bankgiro: 4910.20.30108. 

HARSTAD/NARVIK


Besøksadresse: Landåsvn. 15.
Postadresse: Metodistkirken Harstad/Narvik,
v/Ole Jakob Vestvik, St. Olavs gt. 146B 9407 Harstad.
Tlf. 77 06 29 33, mobil 908 76 176.  E.post olejvest@start.no

Pastoralt ansvarlig: Idar Halvorsen,  Idrettsvn. 3, 9300 Finnsnes.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 0530.03.70502 

HAUGESUND


Besøksadresse: Breidablikkgt. 109.
Postadresse: Boks 335, 5501 Haugesund.
Tlf. 52 72 24 02.  E-post: haugesund@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/haugesund

Pastor: Ingull Grefslie, Fjellveien 16, 1850 Mysen
tlf: 997 32 119
mail: ingull.grefslie@metodistkirken.no

Eldste i lokalt forhold:
Erling Møller-Nilsen, Varden 48, 5545 Vormedal.
Tlf. 52 83 05 59, mobil: 908 85 222. E-post:  erlingmn@broadpark.no
Arild Stø, Nordre Stemhaug 11, 5518 Haugesund.
Tlf. 52 71 35 21, mobil 908 46 820. E-post: astoe@online.no

Bankgiro: 3000.15.82131 

HORTEN


Besøksadresse: Storgt. 18.
Postadresse: Postboks 759, Holtan, 3196 Horten.
Tlf. 33 04 12 42. E-post: horten@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/horten

Pastor: Hilde Sanden, Baglerveien 10, 3188 Horten.
Tlf. 33 04 83 97, mobil 412 20 141. E-post: hilde.sanden@metodistkirken.no

Bankgiro: 7159.30.26072 

HVITTINGFOSS


Besøksadresse: Gravdalsveien 70.
Postadresse: Boks 81, 3646 Hvittingfoss.
Tlf. 32 72 24 00. Faks 32 76 46 23. E-post: hvittingfoss@metodistkirken.no

Pastor: Kjell R. Pedersen, Pyttesletta 65, Postboks 81, 3646 Hvittingfoss.
Tlf. 32 76 87 58, mobil: 986 93 403. E-post: kjell.r.pedersen@metodistkirken.no

Ungdomsarbeider: Per Bradley. Tlf. 402 24 772. E-post: per@bradley.no

Bankgiro: 9365.11.54632. 

HØNEFOSS


Metodistkirken i Hønefoss ligger midt i sentrum, i Arcaden.
Adresse: Storgaten 7
Postadresse: Postboks 134, 3502 Hønefoss.
Tlf. 32 12 08 61
Kontortid: torsdager kl 1400 - 1600 og etter avtale
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/honefoss

Pastor: Ivar Granum, mobil: 402 43 794
e-post: honefoss@metodistkirken.no

Diakon: Bjørg Helene Granum, Mobil 402 85 022
e-post: bjoerg.helene.granum@metodistkirken.no
Samtaletid etter avtale

Bankgiro: 2230.10.25371. 

KJØLBERG


Besøksadresse: Roald Amundsensv. 8.
Postadresse: Postboks 22, 1650 Sellebakk
Tlf. 69 34 60 79
Hjemmeside: https://www.petrikirken.no
E-post: petrikirken@metodistkirken.no

Pastor: Svein J. Veland, Åslia 7, 1639 Gamle Fredrikstad. Tlf. 69 35 34 31.
E-post: sjacobse@online.no
Pastor: Frøydis Grinna, Kløverveien 13, 1636 Gml. Fredrikstad. Tlf: 986 06 721.
E-post: froydis.grinna@metodistkirken.no
Pastor: Hilde Augensen, J. L. Johsgt. 19, 1636 Gml. Fredrikstad. Tlf. 995 44 825
E-post: hildeaug@frisurf.no

Bankgiro menigheten : 1150.07.01627. Bankgiro menighetsblad: 1150.11.01100. 

KONGSBERG


Besøksadresse: Rogstadbakken 2.
Postadresse: Postboks 256,  3603 Kongsberg
Tlf. kontor: 32 73 46 60.

Pastor: Kjell R. Pedersen, Pyttesletta, Postboks 81, 3647 Hvittingfoss.
Tlf. 32 76 87 58, mobil: 986 93 403.

Bankgiro: 2250.17.70616. 

KONGSVINGER


Besøksadresse: Engensgt. 7.
Postadresse: Engensgt. 7, 2208 Kongsvinger.
Tlf. 62 81 48 56. E-post: kongsvinger@metodistkirken.no

Pastor: Henning Poulsen, Engensgt. 7, 2208 Kongsvinger.
Tlf. 971 80 834. E-post: henning.poulsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 7112.20.07949. 

KRAGERØ og BAMBLE


Besøksadresse: Kirketomta.
Postadresse: Kirkegata 1 B, 3770 Kragerø.
Tlf. 35 98 12 70.

Pastor: Harald  Olsen, Hestehovveien 2A, 3770 Kragerø
E-post: harald.olsen@metodistkirken.no
Tlf.: 474 52 099

Bankgiro: 2655.07.12376. 

KRISTIANSAND S


Besøksadresse: Rådhusgt. 46.
Postadresse: Postboks 539, 4665 Kristiansand S.
Tlf. 38 02 73 71.

Pastor: Solveig Skaara, Lohneveien 92, 4660 Søgne.
Tlf. 400 65 722. E-post: solveig.skaara@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.43950. 

LARVIK


Besøksadresse: Haraldsgt. 4.
Postadresse: Postboks 151, 3251 Larvik.
Telefoner: kontor 33 18 17 94.
E-post: pastor@larvikmetodistkirke.no; kontormedarbeider@larvikmetodistkirke.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/larvik/

Pastor: Tom G. Johnsen, Kneiklia 1, 3261 Larvik
Tlf. 970 78 911
E-post: tgjohnse@online.no

Bankgiro: 2510.09.55078 

LILLESTRØM


Besøksadresse: Eidsvoldsgangen 3.
Postadresse: Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm.
Tlf. 63 81 61 48, faks 63 81 10 98, E-post lillestrom@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/lillestrom

Pastor: Steinar Hjerpseth, Tuensvingen. 14, 2000 Lillestrøm.
Tlf. 922 84 374. E-post: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no
Diakonal utnevning: Liv Berit Carlsen, Stillverksveien 10 – leil. 33, 2004 Lillestrøm.
Tlf. 63 81 21 25, mobil 970 66 422.

Bankgiro: 1286.25.04230. 

LISTA


Besøksadresse: 4563 Borhaug.

Pastor: Jan Robert Madsen, Midtreina 22, 4400 Flekkefjord.
Tlf. 38 32 42 68, mobil 906 99 378, E-post: jan.robert.madsen@norgespost.no

Bankgiro: 3070.10.26663. 

MOLDE


Besøksadresse: Elvegt. 7.
Postadresse: Elvegt. 7, 6402 Molde.
Tlf. 71 25 19 30. E-post: molde@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirkenimolde.no

Pastor: Leif S. Jacobsen, Rieber-Mohns v 29, 5231 Paradis.
Tlf. 55 12 18 45, mobil 480 00 483.

Lokal koordinator: Sigurd Heiervang. Tlf. 934 24 921,
E-post sigurd.heiervang@gmail.com

Bankgiro: 3000.15.83731. 

MOSS


Besøksadresse: Skoggt. 33.
Postadresse: Skoggt. 33, 1530 Moss.
Tlf. 69 25 27 55. Trefftid: Onsdag kl.10.00 – 12.00
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/moss

Pastor: Anne Berthling, Karlstadvegen 11, 1516 Moss.
Tlf. 69 27 17 10, mobil 404 06 124 E-post: anne.berthling@bluezone.no

Bankgiro: 8220.02.83895 

MYSEN


Besøksadresse: Anton H. Mysensgt. 13.
Postadresse: Postboks 107, 1850 Mysen.
Tlf. 69 89 17 49.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/mysen

Pastor: Ingull Grefslie, Fjellveien 16, 1850 Mysen
tlf: 997 32 119
mail: ingull.grefslie@metodistkirken.no

Bankgiro: 6116.05.22584. 

OSLO, CENTRALKIRKEN


Besøksadresse: St. Olavsgt. 28.
Postadresse: St. Olavsgt. 28, 0166 Oslo.
Kontortid: Tirsdag - torsdag kl. 10.00-13.00.
Telefoner: 23 32 69 80, vestibyle 22 20 12 33, faks 23 32 69 88.
E-post: post@oslocentral.no
Hjemmeside: www.oslocentral.no

Pastor: Ola Westad, Ravnkroken 17 C,1254 Oslo.
Tlf. kontor: 23 32 69 81, mobil 414 15 802. E-post: ola@oslocentral.no
Diakon: Torhild Ruud, Lofsrudhøgda 235 , 1281 Oslo.
Tlf. 22 62 34 00, Tlf. kontor direktenr. 23 32 69 83, mobil 932 31 669.  
E-post: torhild.ruud@metodistkirken.no ; torhild@oslocentral.no

Kontormedarbeider Inger Bærum: inger@oslocentral.no

Bankgiro: 8200.01.71537. 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ BJØLSEN


Besøksadresse: Bergensgt. 12
Postadresse: Bergensgt. 12, 0468 Oslo
Tlf. 21 94 27 58. E-post: bjolsen@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/bjolsen

Diakon: Kari S. Hay.
Mobil 415 45 293. E-post: fredsfugel@hotmail.com

Bankgiro: 1602.45.57964 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ GRÜNERLØKKA


Besøksadresse: Thv. Meyersgt. 56 A.
Postadresse: Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo.
Tlf. 22 37 69 07. Kontortid: Mandag - onsdag: 09.00 - 15.00.

Pastor: Terje Nilsen, Skøyenåsvn. 5 D, 0686 Oslo.
Tlf. 22 26 05 39, mobil 920 21 096. E-post: terje.nilsen3@getmail.no

Bankgiro: 6045.05.26331 

Internasjonalt fellesskap i Oslo

International Methodist Church Oslo

Besøks- og postadresse:
Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo

Pastor: Ki Sung Kim, Roligheten 25, 3049 Drammen
Mobil: +47 971 53 834

Last ned brosjyren deres her. 

PORSGRUNN


Besøksadresse: Jernbanegata 1.
Postadresse: Postboks 107, 3901 Porsgrunn.
Telefon:  35 55 05 20.  Telefaks: 35 54 92 73
Kontortid: Torsdag kl. 09.00 - 11.00, ellers etter avtale.
E-post: porsgrunn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/porsgrunn

Pastor: Vidar S. Bjerkseth, Jupiter Ring 58, 3942 Porsgrunn. Tlf: 413 38 999
E-post: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 7147.05.08196. Postgiro: 0532.05.62033. 

SANDNES


Besøksadresse: Flintergt. 12.
Postadresse: Postboks 529, 4304 Sandnes.
Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 11.00
Tlf. 51 66 19 40. E-post:  sandnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sandnes/

Ansvarlig pastor: Charles Jourdan, General Ruges vei 5, 4309 Sandnes
Tlf. privat:  51 62 13 14, mobil: 908 51 759.
E-post: charles.jourdan@metodistkirken.no

Bankgiro: 3260.31.88410. 

SARPSBORG


Besøksadresse: St. Mariegt. 56.
Postadresse: St. Mariegt. 56, 1706 Sarpsborg.
Kontortid: Mandag og torsdag kl 10.00-11.00.
Tlf.: 69 15 60 73, E-post: sarpsborg@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sarpsborg

Pastor: Torgeir Tveter, Vidarsvei 9, 1781 Halden.
Tlf. 69 18 33 70, mobil 47 24 32 30. E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Bankgiro: 1090.25.65707 

SKIEN


Besøksadresse: Telemarksgt. 3.
Postadresse: Postboks 437, Sentrum, 3701 SKIEN.
Tlf. og faks: 35 52 12 74 E-post skien@metodistkirken.no

Pastor: Harald Olsen, Hestehovveien 2A, 3770 Kragerø
E-post: harald.olsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 2610.22.17615. Postgiro: 0807.55.47898. 

SKÅNLAND


Besøksadresse: Soltun Evenskjær
Postadresse: Soltun kapell, 9440 Evenskjer.
Tlf. 77 08 57 53. E-post: ommund@k-vekst.no

Pastoralt ansvarlig: Idar Halvorsen,  Idrettsvn. 3, 9300 Finnsnes.
Tlf. 77 84 06 26, mobil 986 52 836. E-post:  idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.19.73424. 

STAVANGER


Kontor- og postadresse: Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger.
Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.10.00-14.00.
Tlf. 51 89 66 20. Faks 51 89 66 22. E-post: stavanger@metodistkirken.no
Hjemmeside internett: www.stavanger-metodistkirken.no

Pastor: Marit Bjørnevik, Kaprifolvn. 34,  4022 Stavanger.
Tlf. privat: 51 53 42 12, mobil: 970 30 454.
E-post: marit.bjornevik@metodistkirken.no
Tlf. kontor direkte: 51 59 66 24

Kirkens Bankgiro: 3250.05.11612. 

SVOLVÆR


Besøksadresse: Vestfjordgt. 64. Tlf. 907 36 528.
Postadresse: Boks 60, 8301 Svolvær.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/svolvaer

Pastor: Gunnar Andersen, Storøyvn. 100, 8300 Svolvær.
Tlf. 76 07 00 14. E-post: andersen.gunnar@online.no

Bankgiro: 8220.02.83658 

TISTEDAL


Besøksadresse: Torpedalsvn. 5.
Postadresse: Nybovn. 15, 1791 Tistedal.
Kontortid: mandag – torsdag kl. 9.00-11.00, eller etter avtale.
Tlf. og faks: 69 19 10 21. E-post: meto.tist@halden.net

Pastor: Øyvind Aske, Nybovn. 15, 1791 Tistedal. Tlf. 69 19 01 55.
E-post: oe-aske@online.no

Bankgiro: 1105.20.14354 og 8220.02.83860. 

TROMSØ


Besøksadresse: Grønnegt. 71.
Postadresse: Postboks 498, 9255 Tromsø.
Tlf. 77 68 30 78. E-post: tromso@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/tromso

Pastor: Hugo Skar, Småslett 18, 9100 Kvaløysletta tlf. 77 69 69 27.
E-post: hugoskar@online.no

Bankgiro: 8220.02.83933 

TRONDHEIM


Besøksadresse: Krambugt. 6.
Postadresse: Boks 607, 7406 Trondheim.
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl 10.00 - 12.00
Tlf.og faks 73 51 39 25. E-post: mettrh@broadpark.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/trondheim

Pastor: Rune Joar Larsen, Leirbruvegen 26, 7026 Trondheim, tlf.: 72 58 65 40

Bankgiro: 8220.02.83593. 

TUNE


Besøksadresse: Fløterveien 7, Eidet.
Postadresse: Utnevn.29, 1719 Greåker

Pastor: Niels Jørgen Aarvik, Utnevn.29, 1719 Greåker. Tlf. 69 14 72 47.

Postgiro: 0537.29.37191 Bankgiro: 1145.20.68593 

ØSTÅSEN


Besøksadresse: Kornmovn. 16 B.
Postadresse: Postboks 17, 1413 Tårnåsen.
Tlf. 66 80 28 57. E-post: kolbotn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/kolbotn

Pastor: Yngvar Ruud, Lofsrudhøgda 235 , 1281 Oslo.
Tlf. 22 62 34 00, kontor 66 80 28 57, mobil 932 05 403.
E-post: yngvar.ruud@metodistkirken.no

Bankgiro: 1614.27.80422. Øståsen kirke v/kassereren. Postgiro: 0806.37.18301. 

ÅLESUND


Besøksadresse: Parkgt. 9.
Postadresse: v/pastor, Brudesletta 12, 6013 Ålesund.
E-post: aalesund@metodistkirken.no

Pastor: Mariann Stensøe, Brudesletta 12, 6013 Ålesund.
Tlf. 70 14 19 94, mobil: 970 61 479. E-post: mariannstensoe@hotmail.com

Bankgiro: 3000.15.30875.